Uncategorized

Cách mạng Tháng Mười Nga và những giá trị trường tồn

Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917) thắng lợi, một thời đại mới đã mở ra – Thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

Về tầm vóc, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng MườiHồ Chí Minh khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Lãnh tụ V.I.Lênin tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết ngày 7.11.1917
TL

Đối với thế giới, Cách mạng Tháng Mười đã hiện thực hóa lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong thực tiễn, thực hiện công cuộc giải phóng triệt để những người vô sản và nông dân nghèo khổ khỏi sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản, của chế độ phong kiến, nâng họ lên hàng những người chủ thực sự của chế độ xã hội mới. Cuộc cách mạng 10 ngày đã làm thế giới rung chuyển, mở ra kỷ nguyên mới, thời đại mới cho lịch sử nhân loại: Thời đại xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Mười đã cổ vũ tinh thần đấu tranh, giải phóng các dân tộc thuộc địa, nâng cao ý thức tự lực, tự cường, đấu tranh chống sự áp bức, nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền dân tộc, mở đường cho hàng trăm triệu người thoát khỏi xích xiềng nô lệ. Sau này, Hồ Chí Minh nhận định: “Cách mạng Tháng Mười đã chặt đứt xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc, phá tan cơ sở của nó và giáng cho nó một đòn chí mạng. Cách mạng Tháng Mười như tiếng sét đã thức tỉnh nhân dân châu Á tỉnh giấc mê hàng thế kỷ nay. Cách mạng Tháng Mười đã mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”.

Cách mạng Tháng Mười thắp sáng ngọn lửa cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng sâu sắc và làm bừng tỉnh những người yêu nước Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đối với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười là “tiếng sấm báo hiệu mùa xuân”, là “mặt trời chói lọi”, là “cơm ăn”, “nước uống”. Như Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “… những người cách mạng Việt Nam đã được tiếp thu ảnh hưởng đầy sự sống của Cách mạng Tháng Mười và Chủ nghĩa Mác – Lênin. Điều đó tựa như người đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn”.

Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cả dân tộc Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chế độ phát xít, thực dân và phong kiến tay sai gần thế kỷ, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp năm 1954 và đế quốc Mỹ xâm lược năm 1975, tiếp đó là công cuộc xây dựng đất nước thống nhất quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; từ năm 1986 đến nay, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế với nhiều thành tựu quan trọng.

Sau sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, chủ nghĩa xã hội lâm vào thoái trào. Các thế lực thù địch đã và đang chống phá quyết liệt, mưu toan phủ nhận mọi thành quả Cách mạng Tháng Mười Nga và cơ sở tư tưởng của cuộc cách mạng vĩ đại, đó là Chủ nghĩa Mác – Lênin. Các thế lực thù địch đang cố tình đánh đồng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực, có những sai lầm không kịp thời khắc phục sửa chữa, với sự sụp đổ của học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học. Bài học với những người cộng sản chân chính là phải phân biệt rõ: Chủ nghĩa xã hội khoa học là học thuyết khoa học, không thể sụp đổ, nhưng cần được vận dụng, phát triển sáng tạo trong thực tiễn đất nước hiện nay. Đúng như Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Xem xét lại Chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông… bằng cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được”. Bởi, giáo điều là con đường thất bại của sự nghiệp cách mạng.

Đối với Việt Nam, quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội còn nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi chúng ta phải thận trọng trong từng bước đi, tránh chủ quan, nôn nóng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay đối với Việt Nam là phải nâng cao sức mạnh của mình về chất, hướng tới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, xây dựng một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, lấy việc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội để chứng minh chủ nghĩa xã hội ngày càng hơn hẳn chủ nghĩa tư bản.

Trong dòng chảy của lịch sử với biết bao sự kiện; sôi động hào hùng cũng nhiều, khốc liệt bi tráng cũng không ít; có những thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội luôn cố ý bôi đen, bịa đặt chống phá chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh đó, tầm vóc ý nghĩa, hào khí cách mạng của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tiếp tục lan tỏa. Lý tưởng và con đường Cách mạng Tháng Mười vẫn tiếp tục tỏa sáng, soi rọi cuộc đấu tranh tự giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, tiếp thêm nguồn sinh lực cho phong trào xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội là xu thế phát triển tất yếu của thời đại, nhưng với những hình thức và bước đi rất khác nhau như chỉ dẫn của V.I.Lênin: “Tất cả các dân tộc đều đi đến xã hội xã hội chủ nghĩa, đó là điều không tránh khỏi, nhưng tất cả các dân tộc đều tiến tới chủ nghĩa xã hội không phải một cách hoàn toàn giống nhau; mỗi dân tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào hình thức này hay hình thức khác của chế độ dân chủ”.

Theo Báo Thanh niên

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button