Uncategorized

[Infographic] 04 tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Chính Gián trong thời kỳ mới

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022 được Trung ương Đoàn xác định hướng đến 12 tiêu chí, gồm: Có lý tưởng cách mạng; Bản lĩnh vững vàng; Giàu lòng yêu nước; Đạo đức trong sáng; Lối sống văn hóa; Tuân thủ pháp luật; Tiên phong hành động; Sáng tạo không ngừng; Học tập liên tục; Có sức khỏe tốt; Kỹ năng phù hợp; Khát vọng vươn lên. Trong thời gian qua, Đoàn phường và các chi đoàn đã tổ chức đa dạng hóa các hình thức tổ chức: tổ chức các buổi sinh hoạt Đoàn, tọa đàm, diễn đàn… với chủ đề: “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giai đoạn 2018 – 2022” nhằm góp phần xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên; luôn nên cao tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, dấn thân, vượt khó; không thờ ơ với tình hình đất nước, biết phân định đúng sai, chủ lên tiếng đấu tranh chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc, đấu tranh với các xấu, cái tiêu cực trong xã hội.

Với chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022: “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, Ban Thường vụ Đoàn phường Chính Gián xác định tập trung triển khai “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Chính Gián thời kỳ mới” năm 2022 với 04 tiêu chí: Có lý tưởng cách mạng, Đạo đức trong sáng, Sáng tạo không ngừng.

Khẳng định rằng, việc triển khai Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” là một hoạt động thiết thực nhằm định hướng các tiêu chí hình mẫu thanh niên phù hợp với đoàn viên, thanh niên ở địa phương. Thông qua đó để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn phường về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên Chính Gián thời kỳ mới năng động, sáng tạo, hoài bão lớn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button