Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thanh niên Quân đội với việc làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

Thanh niên Quân đội (TNQĐ) là lực lượng có vai trò rất quan trọng trong sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Là một bộ phận của thế hệ trẻ cả nước, TNQĐ luôn xung kích, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, trên mọi mặt trận, là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

Bởi vậy, xây dựng lực lượng TNQĐ vững mạnh, bản lĩnh, đủ sức chống lại các âm mưu, thủ đoạn của lực lượng thù địch là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, giữ trọn niềm tin của Nhân dân.

Ảnh minh họa (Nguồn: tuyengiao.vn)
Ảnh minh họa (Nguồn: tuyengiao.vn)

Khẳng định vai trò của thanh niên Quân đội 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của thanh niên: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần lớn là do các thanh niên”1, trong đó có vai trò không nhỏ của lực lượng TNQĐ. Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với quyết tâm “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, tinh thần “dám đánh, biết đánh và quyết thắng”, các thế hệ TNQĐ đã nêu cao ý chí chiến đấu, gan dạ, mưu trí, dũng cảm, góp phần vào thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, TNQĐ qua các thế hệ đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện vai trò quan trọng của TNQĐ trên tất cả các mặt trận.

Hiện nay, TNQĐ được tuyển chọn kỹ, có trình độ học vấn cao, được giáo dục, rèn luyện toàn diện cả về chính trị, đạo đức, văn hóa và sức khỏe; là lực lượng chủ yếu, trực tiếp nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội ta. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trực tiếp là của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, công tác vận động thanh niên và hoạt động của tổ chức đoàn trong Quân đội đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực.

Tổ chức đoàn thường xuyên được kiện toàn, đóng vai trò tích cực trong tập hợp, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong mọi nhiệm vụ. Công tác giáo dục mục tiêu, lý tưởng, truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước và thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên luôn được coi trọng. Tuyệt đại đa số TNQĐ hiện nay có tinh thần yêu nước, lòng tự hào về truyền thống dân tộc, Quân đội, giác ngộ sâu sắc mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, gắn bó máu thịt với Nhân dân. TNQĐ có đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội nghiêm, tinh thần cảnh giác cách mạng cao, tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Họ đã và đang chứng tỏ là lực lượng xung kích, đi đầu, sáng tạo, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, cũng giống như độ tuổi thanh niên nói chung, TNQĐ chưa biểu hiện rõ nét về xu hướng nhân cách, năng lực chuyên môn đang trong quá trình hình thành và phát triển, kinh nghiệm sống trong môi trường Quân đội chưa nhiều. Bởi vậy, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Trong thời đại công nghiệp 4.0, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, những tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường, in-tơ-nét và mạng xã hội đang tác động mạnh mẽ đến thanh niên nói chung, TNQĐ nói riêng. Các thế lực phản động, thù địch với nhiều chiêu bài khác nhau, dùng nhiều luận điệu xuyên tạc nhằm lôi kéo, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của một số ít TNQĐ, hạ thấp vai trò của thanh niên Việt Nam. Các thủ đoạn của chúng chủ yếu mang tính quy chụp, từ những hiện tượng đơn lẻ của một số thanh niên, chúng luận ra thành bản chất chung của toàn bộ tuổi trẻ Quân đội, đặc biệt là một số vụ việc diễn ra trên không gian mạng, với đối tượng nhắm đến là những tân binh mới nhập ngũ, những quân nhân ở các học viện, nhà trường Quân đội. Các thời điểm nhạy cảm như trước thềm Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, các ngày lễ lớn của dân tộc…, chúng càng ra sức chống phá, tận dụng, thúc đẩy với những thủ đoạn tinh vi, diễn biến phức tạp. Vì vậy, tăng cường phòng, chống, đập tan âm mưu chống phá, hạ thấp vai trò của TNQĐ là yêu cầu hết sức quan trọng, cấp bách của Đảng ta hiện nay.

Nâng cao “sức đề kháng” cho thanh niên Quân đội

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của TNQĐ, đồng thời đập tan âm mưu, thủ đoạn của lực lượng thù địch, cần phải thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của TNQĐ và sự cần thiết phải đấu tranh chống lại âm mưu thủ đoạn nhằm làm giảm vai trò của TNQĐ

Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng, các tổ chức, các lực lượng cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của TNQĐ; sự cần thiết phải khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng đất nước phồn vinh của TNQĐ. Xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Trong đó TNQĐ là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Trên cơ sở đó, tăng cường công tác giáo dục, đào tạo, phát huy vai trò to lớn của TNQĐ, trở thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc.

Bên cạnh đó, các tổ chức, lực lượng cần nhận thức đúng về những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, hạn chế trong công tác đấu tranh chống lại âm mưu của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay. Nhất là những kiến thức còn thiếu hụt, những kỹ năng còn hạn chế trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng của TNQĐ. Những thời điểm quan trọng về chính trị như trước thềm đại hội đảng, đoàn các cấp, các ngày lễ lớn của dân tộc… là thời điểm các lực lượng phản động tích cực hoạt động. Mặc dù chiêu bài không mới, nhưng cách tiếp cận của chúng rất tinh vi, do đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt, chỉ huy các cấp phải có nhận thức đầy đủ, kiên quyết đấu tranh khắc phục ảnh hưởng của lối sống thực dụng và những tiêu cực về lối sống của TNQĐ hiện nay. Chỉ huy các cấp cần tăng cường đối thoại để nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của thanh niên trong đơn vị. Kịp thời uốn nắn mọi nhận thức lệch lạc, có biểu hiện tiêu cực, lối sống không lành mạnh, ý thức tổ chức kỷ luật hạn chế. Đồng thời, qua các buổi sinh hoạt, kiểm tra quân số có thể lồng ghép các nội dung nhận diện các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, kịp thời nắm bắt các tư tưởng dao động, phát hiện các dấu hiệu “tấn công” của các đối tượng cực đoan để có biện pháp nắn chỉnh cho phù hợp.

Hai là, thường xuyên tổ chức, thực hiện có hiệu quả hoạt động thực tiễn, các cuộc vận động, các phong trào thi đua để làm sáng thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân – dân.

Quá trình khẳng định vai trò của TNQĐ không thể tách rời mà phải luôn gắn với hoạt động lao động sản xuất và đấu tranh xã hội. Cần phải tích cực đưa TNQĐ vào hoạt động thực tiễn quân sự và các phong trào cách mạng của tuổi trẻ, của đất nước như phong trào thi đua “TNQĐ tiến quân vào khoa học, công nghệ”, “TNQĐ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “TNQĐ xung kích chung tay đánh bay đại dịch Covid-19”; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Muốn các phong trào phát huy hiệu quả trong TNQĐ, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị phải năng động, sáng tạo, bám sát hoạt động thực tiễn của đơn vị, vừa nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ công tác, vừa biết cách tổ chức, điều hành các hoạt động phong trào, phân công, bố trí, sử dụng lực lượng phù hợp. Trong tổ chức các hoạt động phong trào của đơn vị cần linh hoạt, không dập khuôn, máy móc, tạo được bầu không khí vui tươi, phấn khởi, từ đó tạo niềm tin của TNQĐ vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp.

Ba là, phát huy tính tích cực, chủ động của TNQĐ trong học tập, rèn luyện, cống hiến, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và đánh bại những âm mưu hạ thấp vai trò của TNQĐ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm trọn nhiệm vụ cách mạng được”2. Bởi vậy, với mỗi TNQĐ, trước hết phải tự nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình với Tổ quốc, với Nhân dân và Quân đội, từ đó luôn có tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi thanh niên cần có tâm thế vững vàng, nỗ lực cao trong học tập, rèn luyện trong thực tiễn để nâng cao năng lực nhận thức và năng lực hành động. Cần nhận thức sâu sắc rằng, rèn luyện thông qua hoạt động thực tiễn là con đường cơ bản, tất yếu để mỗi TNQĐ hoàn thiện nhân cách của mình, thông qua đó để phát triển những phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và chiến đấu của Quân đội ta hiện nay.

Bên cạnh đó, TNQĐ cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi thanh niên phải xác định đây không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm, mà còn là tình cảm, lòng kính trọng, biết ơn với công lao to lớn của Người cho dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông, đất nước ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thể hiện trong từng hành động, việc làm của mỗi TNQĐ; trở thành niềm tin, lẽ sống, thói quen, hành vi trong huấn luyện, rèn luyện, xây dựng đơn vị, giúp đỡ nhân dân lao động sản xuất, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Bốn là, đảm bảo tốt cơ sở vật chất, điều kiện, môi trường thuận lợi để phát huy vai trò, tính tiên phong, cống hiến xây dựng đất nước của TNQĐ, làm tiền đề để đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái về Quân đội nhân dân Việt Nam.

Để TNQĐ có cơ hội cống hiến tài năng, phát huy được hết trí tuệ, năng lực, phẩm chất tốt đẹp, các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tốt cơ sở vật chất, điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên thỏa sức đem hết tài năng, sức lực cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đầu tư xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại; các thiết chế văn hóa công tác đảng, công tác chính trị được trang bị đầy đủ; điều kiện, môi trường sinh hoạt, học tập, rèn luyện của đơn vị được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, chỉ huy các đơn vị ngày càng chú trọng hơn vào công tác đảm bảo cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhận thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, bảo vệ môi trường, giúp đỡ những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị bằng các hành động cụ thể. Các phong trào “Người con hiếu thảo”, “Nghĩa tình đồng đội”; mô hình “Thanh niên với việc học tập chính trị, nghị quyết các cấp”, “Hiến máu tình nguyện”, “Hành quân về nguồn”… được phát động, tổ chức không chỉ nâng cao tình đoàn kết đồng chí, đồng đội trong đơn vị, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội với nhân dân mà còn có ý nghĩa giáo dục phẩm chất đạo đức tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”. Khi có đầy đủ cơ sở vật chất, lý luận, bản lĩnh, người quân nhân cách mạng sẽ không bị những làn sóng dư luận lung lay được ý chí, luôn vững tin trên con đường mình đang đi là đúng đắn, đặt trọn niềm tin yêu vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Đấu tranh bảo vệ, tăng cường vai trò của TNQĐ và đập tan các luận điệu sai trái của lực lượng thù địch về TNQĐ là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua hoạt động bảo vệ, phát huy vai trò của TNQĐ sẽ góp phần giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nên những con người mới xã hội chủ nghĩa, lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Những thành tựu đạt được qua 35 năm đổi mới đất nước đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên nói chung, TNQĐ nói riêng phát triển mọi mặt về cả đức, trí, thể, mĩ. Yêu cầu đặt ra cho TNQĐ qua từng giai đoạn, thời kì cách mạng không giống nhau, tuy nhiên, vị trí, vai trò của họ trong sự nghiệp phát triển đất nước phồn vinh, sánh vai với các cường quốc trên thế giới là không gì có thể phủ nhận. Những luận điệu của lực lượng thù địch từ những sự việc nhỏ lẻ nhằm quy chụp thành bản chất của TNQĐ là hoàn toàn sai trái, thực chất là nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Bởi vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, bản lĩnh, kiên trung của mình trên mặt trận đấu tranh tư tưởng chống lại các luận điệu sai trái đó. Đồng thời, thế hệ trẻ trong Quân đội cần “dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn”, luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân để giải quyết, nhận định đánh giá các hiện tượng trong xã hội. Tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, TNQĐ sẽ luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với Dân, làm sáng mãi hình ảnh của người quân nhân cách mạng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

_____________

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 1, tr.278.

(2) Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, NXB CTQG, H.2016, tập 2, tr.214.

Đại tá, ThS. Ngô Văn Hậu – Nguyễn Xuân Long

Theo Tạp chí XDĐ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button