Uncategorized

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên” có hiệu quả và thiết thực

Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, xây dựng lớp đoàn viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hoá, tuân thủ pháp luật, có tri thức, sức khỏe, hoài bão, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên. Ban Thường vụ Đoàn phường Chính Gián đã chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai cho đoàn viên thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm 2022.

Theo đó, nội dung rèn luyện do các chi đoàn trực thuộc căn cứ vào nội dung Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022 để định hướng cho đoàn viên đăng ký. Đối với năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn phường định hướng vào 5 nội dung là: Rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị; rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên; rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện về sức khỏe và rèn luyện ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn. Bên cạnh 5 nội dụng trên, tùy vào tình hình thực tế, địa phương đơn vị, các chi đoàn cũng triển khai thêm những nội dung rèn luyện phù hợp với từng đối tượng đoàn viên. Đến nay có 202/202 đoàn viên đăng ký thực hiện Chương trình.

Thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, phát huy tính tiên phong, xung kích của đoàn viên trong các phong trào của Đoàn. Kết quả triển khai, chỉ đạo thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên hàng năm cũng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng chi đoàn và đoàn viên cuối năm.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button