Uncategorized

Mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư

Thực hiện kết luận số 07 – KL/TWĐTN-BTC, ngày 14/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Khóa XI về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022” và Kết luận 08- KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 tại Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022” , trong thời gian qua , Ban Thường vụ Quận Đoàn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở trên bàn dân cư.

Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư được tổ chức Đoàn chú trọng thực hiện hiệu quả, đồng bộ về nội dung, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, chất lượng cán bộ đoàn, đoàn viên , thường xuyên đổi mới nội dung hoạt động, chủ động, tích cực trong tham mưu, phối hợp và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên bàn dân cư, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia các hoạt động.

Câu lạc bộ Truyền thông thanh niên quận (Quận Đoàn Thanh Khê) xây dựng mô hình và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button