Tin tuc

Hiệu quả các mô hình thực hiện chủ trương “1+1” trong phát triển đoàn viên mới.

Công tác phát triển đoàn viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn, nhằm bổ sung cho Đoàn đội ngũ đoàn viên có chất lượng, đảm bảo về số lượng, mang tính kế thừa và phát triển, luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực, gương mẫu trong lao động, học tập, rèn luyện.

Tiếp nối những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là công tác phát triển đoàn viên mới thời gian qua, trong năm 2023, thực hiện chủ trương “1+1” của Trung ương Đoàn trong công tác phát triển đoàn viên mới, BTV Đoàn phường Chính Gián tiếp tục chỉ đạo đến các chi đoàn trực thuộc triển khai thực hiện chủ trương “1+1” .

Để hiện thực hóa chủ trương “1+1”, Ban Thường vụ Đoàn phường cũng đã chỉ đạo các chi đoàn tiến hành rà soát về thực trạng số lượng, chất lượng đoàn viên,  thanh niên trên địa bàn; định hướng thực hiện chủ trương, lựa chọn thanh niên tiên tiến giới thiệu vào Đoàn, Hội, đặc biệt chú trọng thanh niên trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, trường học, từ các câu lạc bộ, nhóm trên địa bàn. Đồng thời, tích cực tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động mà cao điểm là “Ngày đoàn viên” được tổ chức vào tháng thanh niên và tháng 5 – kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn theo hình thức sinh hoạt toàn Đoàn, sinh hoạt cụm chi đoàn với nhiều nội dung phong phú và phân công các đoàn viên tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia.

Với các giải pháp, mô hình được thực hiện, trong năm 2023, toàn phường đã tổ chức bồi dưỡng cảm tình đoàn và kết nạp được 54 đoàn viên, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương “1+1” trong phát triển đoàn viên.

Trong thời gian tới, BTV Đoàn phường tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn thực hiện hiệu quả các mô hình trong thực hiện chủ trương “1+1”, góp phần nâng cao chất lượng và số lượng đoàn viên kết nạp mới, phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đoàn phường Chính Gián lần thứ XIII đã đề ra về công tác phát triển đoàn viên.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button